top of page

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden vinden. 

Wilt u liever een PDF bestand? Download onze Algemene Voorwaarden via onderstaande knop. 

Algemene voorwaarden 2023

Garantievoorwaarden
1. Wij garanderen dat onze meubels en producten voldoen aan de specificaties en beschrijvingen die we verstrekken op het moment van verkoop. Als u enige twijfel heeft over het juiste gebruik van onze meubels of producten, neem dan contact met ons op voordat u ze gebruikt
2. We bieden in beginsel een garantie van 2 jaar op alle meubels en producten die we verkopen, met ingang van de datum van aankoop. Voor showroommodellen is de garantie niet langer dan twee jaar.
3.  Onze garantie dekt alle fabricagefouten en defecten die optreden tijdens normaal gebruik van de meubels en producten. Onze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeval, onjuiste montage, onjuiste reiniging of onderhoud, of natuurlijke slijtage.
4. Als er tijdens de garantieperiode een fabricagefout of defect optreedt, zullen we het meubelstuk of product repareren of vervangen, naar eigen goeddunken.
5. Om aanspraak te maken op de garantie, moet u het product gebruiken zoals bedoeld en alle instructies voor montage, reiniging en onderhoud opvolgen. U dient een geldig aankoopbewijs overleggen om aanspraak te maken op de garantie.


Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. De btw wordt toegevoegd aan de prijs van het product of de dienst volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. We behouden ons het recht voor om de prijzen van onze producten of diensten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, maar we zullen u op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen voordat u de aankoop doet.
3. Als u een geschil heeft over de prijs van een product of dienst, neem dan onmiddellijk contact met ons op om het probleem op te lossen.


Betalingstermijn
De betalingstermijn voor meubels en producten is 8 dagen na levering voor bedrijven en 14 dagen na levering voor consumenten, tenzij anders afgesproken. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is de meubelzaak gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Aanbetalingsvoorwaarden
1. Bij bestelling is een aanbetaling van minimum 25% en maximum 50% van het totaalbedrag vereist. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan.
2.  Bij annulering van de bestelling door de klant, zal de meubelzaak de aanbetaling behouden als vergoeding voor de gemaakte kosten.
3. Bij annulering van de bestelling door de meubelzaak, zal de meubelzaak de aanbetaling binnen 14 dagen terugbetalen aan de klant.


Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. By Royals Interiors behoudt zich het eigendom van de geleverde producten voor totdat de klant de volledige aankoopprijs heeft betaald.
2. Als de klant in gebreke blijft met de betaling, heeft de meubelzaak het recht om de geleverde producten terug te nemen. De klant moet de meubelzaak onmiddellijk op de hoogte stellen als de klant niet in staat is om de aankoopprijs te betalen.
3. De klant mag de geleverde producten niet verkopen, verpanden, in bruikleen geven of anderszins bezwaren voordat de volledige aankoopprijs is betaald.
4. Als de klant de producten heeft doorverkocht voordat de volledige aankoopprijs is betaald, moet de klant de opbrengst van de verkoop aan de meubelzaak afstaan totdat de volledige aankoopprijs is betaald.
5. Indien u een openstaande betaling heeft voor een product of dienst die u bij ons heeft afgenomen, behouden wij ons het recht voor om het product terug te houden totdat de betaling volledig is voldaan. Dit geldt ook voor reparaties die bij ons zijn uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of ongemak dat voortvloeit uit het terughouden van het product.

 

Levertijd
1. De levertijd is een indicatie en kan afwijken. De meubelzaak zal zich inspannen om de levertijd zo nauwkeurig mogelijk te schatten en de klant op de hoogte te houden van eventuele vertragingen. Als de levertijd meer dan 30 dagen overschrijdt, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren en het aankoopbedrag terug te krijgen.
2. De levertijd van de op maat gemaakte banken en bedden is tevens een indicatietijd. De meubelzaak zal zich inspannen om de levertijd van 4 weken te behalen.  Als de levertijd van 4 weken niet haalbaar is, zal de meubelzaak de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de nieuwe levertijd. De klant heeft geen recht op schadevergoeding.
3. De meubelzaak is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.


Kleine accessoires en kleurverschil
We doen ons best om al onze producten compleet en in de juiste kleur te leveren, maar het kan voorkomen dat er kleine accessoires ontbreken of dat er sprake is van een licht kleurverschil. In deze gevallen zullen we ons best doen om de ontbrekende accessoires na te leveren en om het kleurverschil te minimaliseren. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of ongemak dat voortvloeit uit het ontbreken van kleine accessoires of kleurverschillen.

Gegevens klant
1. De klant is verplicht om de meubelzaak onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn/haar contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, postadres, enzovoort.
2. By Royals Interiors is niet aansprakelijk voor vertragingen of fouten in de communicatie als gevolg van onjuiste of verouderde contactgegevens.
3. De klant kan zijn/haar contactgegevens wijzigen door contact op te nemen met de meubelzaak via e-mail, telefoon of post. Wij zullen u binnen een redelijke termijn bevestigen dat de wijzigingen zijn verwerkt.
4. De klant kan By Royals Interiors verzoeken om zijn/haar contactgegevens te verwijderen uit de database van de meubelzaak. De meubelzaak zal deze gegevens verwijderen binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek.


Overmacht 
1. De meubelzaak is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering of uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Onder overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt onder andere verstaan: stakingen, brand, oorlog, natuurrampen, pandemieën, overheidsmaatregelen, transport vertragingen, ziekte of ongeval van personeel, leveranciers of derden, en andere omstandigheden die buiten de controle van de meubelzaak vallen.
2.  In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zal de meubelzaak de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de situatie en de geschatte duur van de vertraging of uitstel. De meubelzaak zal zich inspannen om de overeenkomst alsnog zo spoedig mogelijk uit te voeren.
3. Indien de overmacht of onvoorziene omstandigheden van tijdelijke aard zijn en de vertraging niet langer duurt dan 30 dagen, heeft de klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
4. Indien de overmacht of onvoorziene omstandigheden van blijvende aard zijn en de vertraging langer duurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder recht op eventuele schadevergoeding.


Aansprakelijkheid
1. U vrijwaart ons van enige aansprakelijkheid voor schade, verlies of letsel als gevolg van het gebruik van onze producten of diensten. De koper is verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten of diensten op een veilige en verantwoorde manier.
2. Onze aansprakelijkheid voor enige vordering die voortvloeit uit uw gebruik van onze producten, is beperkt tot de aankoopprijs van het product. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat door het gebruik van onze producten. Dit betekent dat wij alleen aansprakelijk zijn voor directe schade die is ontstaan door een gebrek in het product.
3. Eventuele kosten voor het retourneren van het product naar onze winkel of voor reparatie of vervanging zijn voor rekening van de klant.

 

Geschillen:
1.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden bij de meubelzaak. De indiening van de klacht dient schriftelijk te gebeuren.
2. Op overeenkomsten tussen de meubelzaak en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
4. Alle geschillen die tussen de meubelzaak en de klant ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in Limburg te Venlo.

bottom of page